Trygg katalog Logo Trygg Katalog

strek

Utmelding
Bedriftsøket AS har meldt seg ut av Trygg Katalog. Utmeldingen gjelder fra 30. august 2016

Årsmøte 2016
Årsmøtet for 2016 ble avholdt 21. september 2016. På møtet ble følgende styre valgt:

Leder Øyvind Bangsund
Nestleder Geir Egedius
Styremedlem Håvard Atle Skaug

Varamedlemmer:
Tor Høieggen
Ronny Brath

Henvendelser fra tredjepart
Det er et problem at tredjepart som hevder å representere kunden, sender henvendelser der de eksempelvis stiller spørsmål om kundeforholdet eller ber om endring eller oppsigelse av kundeforholdet. Det har vist seg at slike tredjeparter i noen tilfeller ikke er kundens representant eller fullmektig, og i en del tilfeller har dette vist seg utfordrende å avdekke. For å beskytte kunden og medlemsbedriftene har medlemmene av Trygg Katalog blitt enige om at kundehenvendelser, så som spørsmål, endringsbestillinger eller oppsigelser, alltid skal skje direkte fra kunden dersom annet ikke er avtalt på forhånd.


Om Trygg Katalog
Det er mange aktører som opererer innenfor katalogmarkedet både på nett og i trykte medier. Mange næringsdrivende opplever at ikke alle disse følger god forretningsskikk. Bransjen har, med bakgrunn i mange henvendelser, tatt initiativ til å opprette Trygg Katalog.

Trygg Katalog skal sikre rettighetene til privat og offentlig virksomhet som kjøper profilering (eller annonserer) hos katalogselskapene som er medlem av Trygg Katalog.

Trygg Katalog har i samarbeid med Mediebedriftenes Landsforening (MBL) opprettet en nemnd som informerer om hvilke aktører som har forpliktet seg til å følge et sett med retningslinjer/kvalitetskrav. Disse Kvalitetskravene skal sørge for at bedrifter som kjøper katalogoppføring hos medlemmer av Trygg Katalog vet at som minimum følges disse kravene. Bedrifter som forplikter seg til retningslinjene vil ha mulighet til å benytte stempelet Trygg Katalog. Dette vil gi kunder en kvalitetssikring og bidra til å rydde opp i markedet for slike tjenester.

Dersom du mener at et av medlemmene opererer i strid med våre kvalitetskrav kan dette meldes vi E-post til fagsjef Geir E Engen i MBL. Klager som kommer inn vil bli behandlet av Godkjenningsnemnden for Trygg Katalog.

Finansiering av Trygg Katalog

De selskapene som er medlem av Trygg Katalog deler på kostnadene som påløper for å drifte ordningen. De samlede kostnadene for drift av ordningen er ca kr 130 000,-. 

For mer informasjon, ta kontakt med MBL ved fagsjef Geir Engen på tlf 951 99 067 eller E-post: ge@mediebedriftene.no

På årsmøtet i 2014 ble kvalitetskravenes pkt 9 revidert
Pkt 9 i kvalitetskravene er fra 1.1.2015 endret til:
Ved inngått avtale, herunder også muntlig bekreftelse på avtale og eAksept/SMS-aksept, gjelder alminnelig avtalerett. I de tilfeller inngått kontrakt ikke foreligger, har kunden mulighet til å angre kjøp i inntil 21 dager etter at ordrebekreftelse, eller faktura som fungerer som ordrebekreftelse, er mottatt.

Vedtektsendring - 2013
Under årsmøtet i Trygg Katalog ble det gjort endringer i §3 Medlemskap. For å se de reviderte vedtektene klikker du på menypunktet vedtekter på venstre side.


Protokoll fra stiftelsesmøte for Foreningen Trygg katalog.

strek