Trygg katalog Logo Trygg Katalog

strek

Godkjenningsnemden

Tryggkatalog

Trygg Katalog ble etablert i april 2005. Trygg Katalog består av nettstedet tryggkatalog.no og godkjenningsmerket ”Trygg Katalog”.

Trygg Katalog ble etablert for å gjøre det lettere for kunder og andre samarbeidspartnere å identifisere seriøse aktører innen katalogtjenester. Foreningen skal informere om kvalitetskravene  medlemmene av Trygg Katalog forplikter seg til å følge, og sørge for nødvendig utvikling og oppdatering av disse kravene.

Foreningen fastsetter også vedtektene for Godkjenningsnemden for Trygg Katalog.

Punkt 3 om Nemndens sammensetning ble endret på Medlemsmøte i Trygg Katalog 25. august 2005, slik at Nemnden nå består av 3 personer.

1. Godkjenningsnemnden for Trygg katalog
Godkjenningsnemnden for Trygg Katalog (heretter kalt Godkjenningsnemnden eller Nemnden) gir virksomheter innenfor online katalogtjenester adgang til listeføring på nettstedet tryggkatalog.no og rett til å benytte kvalitetsstempelet Trygg Katalog i sin markedsføring.

MBL/NettForum er Nemndens sekretariat.

Nemden behandler ikke saker knyttet opp mot privatmarkedet. Privatpersoner har anledning til å klage saker knyttet til katalogaktører inn for Forbrukerrådet.

2. Godkjenningsnemnden - oppnevning og sammensetning
Godkjennningsnemnden skal bestå av 3 medlemmer. Nemndens medlemmer utnevnes av MBL/NettForum

Medlemmene tjenestegjør i 2 år. Et medlem blir stående inntil et nytt medlem er oppnevnt, selv om tjenestetiden er utløpt. I særlige tilfelle kan nytt medlem oppnevnes før tjenestetiden er utløpt.  I forbindelse med etablering av nemden blir et medlem valgt inn for ett år.

Nemdens medlemmer godtgjøres med 7.500 kroner pr år, leder godtgjøres med kroner 10.000 kroner pr år.

3. Finansiering av Godkjenningsnemnden

Foreningen Trygg Katalog finansierer Godkjenningsnemden..

4. Listeføring på tryggkatalog.no og rett til å bruke kvalitetsstempelet Trygg Katalog

Virksomheter som godkjennenes av Nemnden vil bli listeført på tryggkatalog.no, og vil kunne bruke godkjenningsmerket ”Trygg Katalog” i sin markedsføring.

For at en virksomhet skal kunne godkjennes må vedkommende virksomhet kunne dokumentere at de tilfredsstiller, og etterlever, alle punkter i Kvalitetskrav for katalogtjenester (heretter kalt Kvalitetskravene)

5. Klagerett til Godkjenningsnemnden

Det er adgang for alle å rette henvendelser om brudd på Kvalitetskravene til Godkjenningsnemnden.

Godkjenningsnemnden kan etter eget tiltak også ta opp saker til behandling.

Godkjenningsnemnden kan avvise saker som:

a) Gjelder et forhold som tilsvarer en tidligere klage mot samme virksomhet i sak som er under behandling eller som tidligere er avgjort.

b) Faller utenfor Godkjenningsnemndens kompetanseområde.

c) Er åpenbart uholdbare

6. Godkjenningsnemndens saksbehandling
Klage som ønskes behandlet av Godkjenningsnemnden innleveres til Godkjenningsnemndens sekretariat.

Saksforberedelsen skal være skriftlig. Sekretariatet skal påse at klagen gir klare og tilstrekkelige opplysninger om saken, og skal om nødvendig veilede klageren.

Sekretariatet oversender i brev klagen til den virksomhet som klagen gjelder med 2 ukers frist for denne til å fremkomme med sin redegjørelse.

Sekretariatet skal påse at alle nødvendige opplysninger kommer fram. Når saken er tilstrekkelig forberedt utarbeides en skriftlig redegjørelse til Godkjenningsnemnden.

7. Tap av rett til listeføring på tryggkatalog.no og tap av rett til å bruke kvalitetsstempelet ”Trygg Katalog”

Dersom en virksomhet opererer i strid med de krav som er satt i Kvalitetskrav for online kataloger kan nemnden, etter saksbehandling i samsvar  med punkt 5 og 6,  frata vedkommende virksomhet retten til listeføring på tryggkatalog.no, og retten til å bruke kvalitetsstempelet ”Trygg Katalog”.

Nemndens avgjørelser kan ikke ankes. Dersom en virksomhet har nye, eller utfyllende opplysninger i en sak, kan Godkjenningsnemnden ta saken opp til ny vurdering.

Dersom en virksomhet taper retten til listeføring på tryggkatalog.no og retten til å bruke kvalitetsstempelet Trygg Katalog kan vedkommende virksomhet rette ny henvendelse til Godkjenningsnemnden dersom virksomheten da mener å tilfredsstille Kvalitetskravene tidligst 3 måneder etter at virksomheten mistet disse rettighetene.

8. Nemdens avgjørelser offentliggjøres på www.tryggkatalog.no

strek