Trygg katalog Logo Trygg Katalog

strek

Vedtekter

Vedtekter for Foreningen Trygg Katalog

§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er Foreningen Trygg Katalog.

§ 2. Foreningens formål
Foreningen skal arbeide for gode rammebetingelser for virksomheter innenfor katalogtjenester. Dette gjøres blant annet ved at Foreningen, gjennom Godkjenningsnemnden for Trygg Katalog ( se §8), tildeler retten til å bruke godkjenningsmerket Trygg Katalog”.

§ 3. Medlemskap
For at en virksomhet skal kunne opptas som medlem av Trygg Katalog må følgende kriterier oppfylles:
-       virksomheten må vise til revisorgodkjent årsregnskap for ett helt driftsår
-       virksomheten forplikter seg til å følge "Trygg Katalogs Kvalitetskrav"
-       virksomheten betaler årlig kontingent fastsatt av årsmøtet.

Kontingenten betales forskuddsvis pr år. Dersom et medlem melder seg ut eller ekskluderes fra foreningen blir kontingent ikke refundert.

Etter at et medlem har vært med i foreningen i ett år vil styret vurdere hvorvidt medlemskapet skal videreføres. Styrets vurdering skal være basere seg på innstilling fra sekretariatet.

Sekretariatets innstilling skal baseres på antall klager i løpet av første medlemsår, klagenes karakter, hvorvidt virksomhetens forretningsdrift er i tråd med god forretningsdrift næringsdrivende i mellom, oppfølging av evt merknader/korrigeringer fra Trygg Katalogs sekretariat eller godkjenningsnemnden og evt medieomtale som kan svekke godkjenningsmerket Trygg Katalog og/eller forenings omdømme og troverdighet.

For å sikre at Foreningen består av aktive medlemmer, må alle medlemmer av Foreningen Trygg Katalog oppfylle følgende krav for å beholde sitt medlemsskap:
-       virksomheten må rapportere omsetning minimum kvartalsvis.
Ved manglende rapportering av omsetning gis det en frist på 30 dager før medlemmet blir ekskludert.
-       Ha en omsetning på minimum 4 millioner NOK.

§ 4. Foreningens organer
Foreningens organer er Årsmøtet, Styret, samt som kontrollorgan en valgt revisor.

§ 5. Årsmøte
Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av juni, etter innkalling fra Styret minst 3 uker i
forveien. Stemmerett har enhver som har betalt kontingent for sist forløpne år. Vedtak
blir truffet med simpelt flertall, men ved vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall av de
avgitte stemmer.

Årsmøtet skal behandle følgende saker
1. Årsberetning og revidert regnskap.
2. Valg av tillitsrepresentanter, herunder valgkomité og revisor.
3. Andre saker nevnt i møteinnkallingen, som styret legger fram. Medlemmer som ønsker å ta opp saker på Årsmøtet, må ha sendt inn forslag innen 15. mai.

§ 6. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan holdes hvis styret finner dette ønskelig pga. spesielle forhold, eller hvis minst ¼ av medlemmene forlanger det. Innkalling og stemmegivning skjer som på ordinært årsmøte.

§ 7. Styret
Foreningens styre velges av årsmøtet, og består av 3 medlemmer. Styremedlemmer velges for ett år av gangen. Videre skal det velges en personlig vararepresentant for hvert styremedlem. Vararepresentanter har kun møterett når det faste styremedlemmet ikke kan møte. Styret konstituerer seg selv, og velger sin arbeidsform og organisering. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede.

§ 8. Godkjenningsnemnd for Trygg Katalog
Retten til listeføring på nettstedet tryggkatalog.no og rett til å bruke godkjenninsgmerket ”Trygg Katalog” gis av Godkjenningsnemnd for Trygg Katalog. Godkjenningsnemnden for Trygg Katalog har egne vedtekter. Disse vedtektene vedtas årlig av årsmøtet i Foreningen Trygg Katalog.

 § 9. Foreningens oppløsning.
Foreningens oppløsning kan bare vedtas på to på hverandre følgende årsmøter, med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om oppløsning må være kunngjort i innkallingen til årsmøtet. Dette årsmøtet treffer da også vedtak om hvordan foreningens midler skal nyttes.

Foreningen Trygg Katalog ble stiftet i mai 2005

strek